Szkoła Letniej Innowacji „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-INNOWACJE-ROZWÓJ – stymulatory zmian społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie.” – 5-6 września 2022r.

Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wspólnie z Katedrą Marketingu i Katedrą Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Katedrą Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm do udziału w XV Szkole Letniej Innowacji, która w tym roku odbędzie się w formie stacjonarnie w Łodzi.

5 – 6 września 2022r., Łódź

Cel: budowa sieci partnerstwa na rzecz innowacyjności łączącej środowisko naukowe, administrację oraz instytucje otoczenia biznesu

Temat przewodni XV Szkoły Letniej Innowacji to PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-INNOWACJE-ROZWÓJ – stymulatory zmian społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie.

Obszary:

  • Konkurencyjność i innowacyjność MSP

Zdolność innowacyjna przedsiębiorstw
Bariery i stymulanty rozwoju innowacji
Start-ups, spin-offs, spin-outs
Industry 4.0 
Komercjalizacja wiedzy i technologii
 

  • Polityka innowacyjna oraz wsparcie publiczne i prywatne na rzecz  innowacyjności MSP 

Krajowa i regionalna polityka innowacyjna 
Zarządzanie procesami innowacyjnymi w regionie
Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w polityce regionalnej, krajowej i międzynarodowej 
Ekosystemy innowacji i rola poszczególnych członków we wsparciu innowacyjności przedsiębiorstw
 

  • Przedsiębiorczość, postawy proprzedsiębiorcze 

Przedsiębiorczość i modele przedsiębiorczości
Kompetencje przyszłości, przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność
Przedsiębiorczość społeczna
Innowacje społeczne

Elementem Szkoły Letniej Innowacji jest możliwość dyskusji z innymi młodymi naukowcami, profesorami, promotorami prac dyplomowych i doktorskich oraz praktykami z Ośrodków Innowacji.

Więcej wiadomości informacyjnych na stronie https://www.sooipp.org.pl/szkola-letnia-innowacji-2022