„Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” – nabór do programu trwa do 21 sierpnia 2022 r.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2022 roku.

„Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” to projekt o charakterze szkoleniowo- popularyzatorskim, w ramach którego w dniach 9-12 września 2022 r. przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty z praktykami oraz ekspertami dla przedstawicieli środowiska doktorantów, kształcących się w szkołach doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich. Projekt ma przede wszystkim za zadanie zwiększyć świadomość doktorantów w zakresie rzeczywistości prawnej, jak również wyposażyć w niezbędne umiejętności miękkie i kompetencje twarde. Realizacji tego celu ma służyć przeszkolenie wyłonionej grupy doktoranckich ekspertów z całej Polski (limit miejsc: 30), którzy po odbyciu szkolenia przeprowadzą spotkania informacyjne w ośrodkach akademickich w całym kraju.

W ramach projektu SMNS Krajowa Reprezentacja Doktorantów oferuje:
– udział w cyklu szkoleń (m.in. z zakresu regulacji ustawowych dotyczących doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich, jak również badań naukowych, pozyskiwania grantów badawczych, aplikowania na staże i wyjazdy zagraniczne; co więcej zorganizowane zostaną warsztaty z umiejętności miękkich przydatnych podczas wystąpień publicznych, warsztaty z zarządzania czasem, organizacji pracy własnej i zespołowej oraz obsługi narzędzi IT wspomagających prace naukowo-dydaktyczną);
– stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych i badawczych;
– zakwaterowanie i wyżywienie podczas całego projektu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”;
– certyfikaty po odbyciu szkoleń i spełnienia wymogów niezbędnych do ukończenia projektu.

Jaka jest wysokość opłaty za udział w „Szkole Młodego Naukowca-Samorządowca”? Nie pobieramy opłat za udział w projekcie (tj. za udział w szkoleniach, zakwaterowanie i wyżywienie).

Projekt rozpocznie się 9 września a zakończy 12 września 2022 r.

Gdzie odbędzie się „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”? W Toruniu.

Jaki jest limit uczestników „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?
Maksymalna liczba miejsc: 30 doktorantek/doktorantów.


Czego oczekujemy od Kandydatów?
 statusu doktoranta,
 doświadczenia w działalności naukowej,
 zaangażowania oraz odpowiedzialności za realizowane zadania,
 dyspozycyjności czasowej,
 dużo uśmiechu,
 mile widziane: doświadczenie w działalności organizacyjnej i samorządowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej projektu – https://www.smns.krd.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 sierpnia 2022 r.

Termin przedstawienia wyników o zakwalifikowaniu do projektu nastąpi w dniu 31 sierpnia 2022 r. Organizator zastrzega, że termin powyższy może zostać przesunięty. Informujemy, że po ocenie przesłanych zgłoszeń Koordynator projektu z ramienia Krajowej Reprezentacji Doktorantów skontaktuje się z zakwalifikowanymi osobami.