Stypendia

Doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o:

  • stypendium doktoranckie,
  • stypendium z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych,
  • stypendia z funduszu stypendialnego (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga).
Stypendium doktoranckie ↗

Przyznawane jest na rok (12 miesięcy). Wysokość comiesięcznego świadczenia wynosi min. 60% minimalnego wynagrodzenia asystenta, czyli 1470 zł. Stypendium może być przyznane na podstawie osiągnięć naukowych, badawczych, organizacyjnych oraz postępów w pracy doktorskiej i zaangażowania w dydaktykę.

więcej informacji …

Stypendium z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych

Przyznawane jest na rok (12 miesięcy). Min. wysokość miesięcznej wypłaty wynosi 800 zł. Stypendium może być przyznane nie więcej niż 30% doktorantów na danym wydziale na danym roku studiów na podstawie osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.

więcej informacji …

Stypendia z funduszu doktoranckiego ↗

Przyznawane są co do zasady na rok akademicki (9 miesięcy). Wysokość miesięcznych wypłat określa każdorazowo Rektor w Zarządzeniu na początku roku akademickiego. Stypendia socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi są przyznawane na podstawie spełnienia określonych w regulaminach warunków.

więcej informacji …


UWAGA!

Niezależnie od liczby i rodzajów stypendiów (rektora, doktoranckie, projakościowe), o które się ubiegasz, należy obowiązkowo dołączyć do wniosków o stypendium tylko jeden (wspólny) egzemplarz wykazu osiągnięć wraz ze wspólnym kompletem potwierdzeń.

W „Wykazie osiągnięć” proszę nie wypełniać pozycji 1.1 i 1.2 („terminowa realizacja programu studiów doktoranckich” oraz „wyniki uzyskane w ramach egzaminów objętych programem studiów doktoranckich”).

Pola te zostaną uzupełnione przez pracowników Centrum Kształcenia Doktorantów i Obsługi Postępowań Doktorskich we wszystkich złożonych wnioskach już po upływie terminu ich składania.


TERMIN

Termin składania wniosków o powyższe stypendia na rok akademicki 2022/2023 to 10 – 14 października 2022 r.


KONTAKT

mgr Magdalena Talaga

talagam@d0kt0r2021

Rekomendowanym sposobem dostarczenia dokumentów jest przesłanie ich pocztą tradycyjną na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dział Ewaluacji i Zapewnienia Jakości Działalności Naukowej
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Możliwe będzie również złożenie wniosku do skrzynki podawczej umieszczonej obok portierni w Budynku Głównym.

Uwaga!

W przypadku potrzeby osobistego dostarczenia wniosku lub konsultacji z pracownikiem wymagany jest wcześniejszy kontakt drogą mailową (talagam@uek.krakow.pl) w celu ustalenia daty i godziny spotkania.