O Szkole Doktorskiej


Szkoła Doktorska UEK rozpoczęła swoją działalność 1 kwietnia 2019 roku na podstawie Zarządzenia JM Rektora UEK. Podstawowym celem kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK jest przygotowanie do prowadzenia prac badawczych umożliwiających przygotowanie rozprawy doktorskiej w jednej z dyscyplin nauk społecznych tj.:

 • ekonomia i finanse
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki prawne

Programy kształcenia zostały przygotowane z myślą o możliwie zindywidualizowanym i odzwierciedlającym zainteresowania naukowe doktorantów procesie kształcenia.

Od początku kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK rozwój naukowy każdego doktoranta będzie przebiegał przy wsparciu ze strony opiekuna naukowego, a po zatwierdzeniu przygotowanej wraz z nim koncepcji pracy doktorskiej promotora.

Programy kształcenia obejmują zajęcia:

 • seminaryjne w ramach, których przygotowywana jest rozprawa doktorska,
 • związane z dyscypliną naukową, w ramach której prowadzony jest dany kierunek kształcenia,
 • rozwijające umiejętności prowadzenia prac badawczych i aplikowania o granty,
 • rozwijające umiejętności dydaktyczne – przygotowujące doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego (w tym praktyki dydaktyczne),
 • z zakresu etyki naukowej oraz ochrony własności intelektualnej,
 • przedmioty do wyboru z określonego obszaru tematycznego.