Procedura ubiegania się o stopień doktora

Na proces zmierzający do nadania stopnia doktora realizowany w ramach Programu Doktorskiego UEK składają niżej podane czynności opisane w formie 13 kroków. Pierwszy element stanowi przygotowanie wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej. W przypadku zaawansowanych prac nad rozprawą doktorską, na wspólny wniosek uczestnika Programu Doktorskiego UEK i opiekuna naukowego niniejsza procedura może rozpocząć się od przygotowania indywidualnego planu badawczego z pominięciem opracowania wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej. Do wniosku w sprawie zatwierdzenia IPB, tytułu rozprawy doktorskiej, wyznaczenie przedmiotów objętych egzaminem doktorskim (Krok 5.) należy dołączyć podanie o wyznaczenie promotora.


KROK I. Przygotowanie wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej

Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej przygotowywana jest pod kierunkiem opiekuna naukowego w ramach prowadzonych zajęć seminaryjnych. Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej (WKRD) przygotowywana jest na podstawie przedstawionej w trakcie rekrutacji propozycji badawczej.

KROK II. Wyznaczenie promotora

Promotora (lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego) wyznacza na wniosek właściwa Rada Dyscypliny po pozytywnym zaopiniowaniu wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej.

W przypadku oceny negatywnej Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej UEK wskazuje kierunki i działania konieczne dla uzyskania oceny pozytywnej. Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej zaopiniowana negatywnie wymaga ponownego jej przedłożenia do oceny Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK.
Po uzyskaniu pozytywnej oceny wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej, wniosek o wyznaczenie promotora jest przekazywany do właściwej Rady Dyscypliny.

KROK III. Przygotowanie IPB

Indywidualny plan badawczy (IPB) – opis zamierzeń badawczych będących podstawą do przygotowania rozprawy doktorskiej i ubiegania się o nadanie stopnia doktora. IPB powinien:
a. uzasadniać wybór problemu badawczego,
b. prezentować cel, hipotezy badawcze, pytania badawcze,
c. wskazywać metodykę badań pozwalającą na oryginalne rozwiązanie problemu badawczego,
d. zawierać deklarację innych aktywności badawczych, konferencyjnych i publikacyjnych.

Przygotowanie indywidualnego planu badawczego (IPB) następuje w ramach indywidualnej pracy doktoranta z promotorem w trakcie seminariów.
Wzór dokumentów: IPB – indywidulany plan badawczy (aby wyświetlić cały dokument należy po otwarciu linku kliknąć w ikonkę „POBIERZ” w prawym górnym rogu)

KROK IV. Prezentacja i dyskusja nad proponowanym projektem IPB

Projekt IPB przedstawiany jest członkom Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK, członkom właściwej Rady Dyscypliny oraz doktorantom UEK. Dyskusja nad poszczególnymi IPB odbywa się w trakcie zebrań organizowanych w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

Gospodarzem spotkania jest opiekun naukowy (promotor). Z zebrania zostaje sporządzony protokół. W wyznaczonym terminie opiekunowie naukowi (promotorzy) przesyłają na adres phd.program@uek.krakow.pl link na ww spotkanie wraz z podaniem godziny zebrania oraz nazwiska i adresu e-mail osoby, która sporządzi protokół.

Po otrzymaniu informacji opisanych poniżej pracownik Centrum Kształcenia Doktorantów informuje mailowo członków właściwej Rady Dyscypliny oraz członków Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK o wyznaczonym terminie zebrania.

KROK V. Wniosek do Rady Dyscypliny w sprawie zatwierdzenia IPB, tytułu rozprawy doktorskiej, wyznaczenie przedmiotów objętych egzaminem doktorskim

Po zakończonym zebraniu i wprowadzeniu ewentualnych zmian, składana jest ostateczna wersja IPB wraz z opinią promotora oraz promotora pomocniczego (jeśli dotyczy) oraz dokumentami wymienionymi poniżej.

KROK VI. IPB – przygotowanie rozprawy doktorskiej
KROK VII. Weryfikacja rozprawy doktorskiej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym

Doktorant przesyła promotorowi gotową pracę w formacie pdf. Promotor umieszcza rozprawę w systemie JSA. Po otrzymaniu raportu z JSA promotor decyduje o akceptacji raportu i złożeniu pracy przez doktoranta do Centrum Kształcenia Doktorantów i Obsługi Postępowań Doktorskich (CKDiOPD) wraz z oświadczeniem lub przesyła raport doktorantowi z poleceniem poprawy.

KROK VIII. Złożenie rozprawy doktorskiej – wniosek o wszczęcie postępowania

Wniosek o wszczęcie postępowania jest weryfikowany i opiniowany przez Radę Naukową Szkoły Doktorskiej UEK.

KROK IX. Ocena rozprawy doktorskiej przez zewnętrznych recenzentów

Właściwa Rada Dyscypliny wyznacza 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami UEK oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci Łukasiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.

Recenzenci sporządzają recenzję rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia. Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 3, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Rada Dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

KROK X. Egzaminy doktorskie

Dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej wymaga złożenia egzaminu doktorskiego z wynikiem pozytywnym. Egzamin doktorski przeprowadza komisja egzaminacyjna w co najmniej pięcioosobowym składzie. W skład komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego wchodzą:
a. przewodniczący wybierany spośród członków Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK,
b. egzaminatorzy dwóch przedmiotów objętych egzaminem doktorskim – egzaminatorzy powinni posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny objętej egzaminem,
c. co najmniej dwóch członków komisji posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora

Formę egzaminu określa komisja egzaminacyjna. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich Rada Dyscypliny, na wniosek doktoranta może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie egzaminu. Egzamin doktorski organizowany jest przez Centrum Kształcenia Doktorantów i Obsługi Postępowań Doktorskich. Egzamin doktorski oceniany jest w skali ocen pozytywny albo negatywny. W razie rozbieżności ocen członków komisji egzaminacyjnej, ostateczny wynik egzaminu doktorskiego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

KROK XI. Dopuszczenie rozprawy doktorskiej do obrony

Po wpłynięciu do Komisji doktorskiej recenzji, Komisja doktorska rozstrzyga w przedmiocie dopuszczenia doktoranta do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Rozstrzygnięcie w przedmiocie dopuszczenia do obrony zapada w formie postanowienia.

Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która łącznie:
a. uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów
b. złożyła egzamin doktorski z wynikiem pozytywnym.

KROK XII. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona pracy doktorskiej przeprowadzana jest przed Komisją doktorską.

KROK XIII. Nadanie stopnia doktora

Nadanie stopnia doktora następuje na mocy uchwały podjętej przez Radę Dyscypliny w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej statutowego składu.