Rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023

Nabór wniosków do Programu Doktorskiego UEK na semestr zimowy 2022/23 trwa od 1 lipca do 12 października 2022 r.


Program Doktorski UEK jest formą umożliwiającą uzyskanie w trybie eksternistycznym stopnia doktora w jednej z 4 dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:

  • ekonomia i finanse
  • nauki o zarządzaniu i jakości
  • nauki o polityce i administracji
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Kontakt: Wszelkie pytanie dotyczące Programu Doktorskiego UEK prosimy kierować pod adres: phd.program@uek.krakow.pl

Realizacja i weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK


Uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla szkolnictwa wyższego jest możliwe poprzez udział w:
a) seminariach,
b) zajęciach warsztatowych mających na celu doskonalenie warsztatu badawczego,
c) konwersatoriach,
d) zebraniach służących prezentacji i dyskusji nad efektami realizacji indywidualnego planu badawczego,
oraz indywidualną pracę naukową doktoranta.

Efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji dostępne są tutaj, a plan zajęć realizowanych w ramach Programu Doktorskiego tutaj

Zajęcia w ramach Programu Doktorskiego UEK trwają dwa semestry i realizowane są zdalnie (na platformie MS Teams) w weekendy (piątki po południu oraz soboty/niedziele).

Uwaga! Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z polskim prawem (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf) stopień doktora może uzyskać osoba, która osiągnęła efekty uczenia się na poziomie 8 PRK, natomiast efekty uczenia się w zakresie znajomości jednego języka obcego nowożytnego zostały potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów potwierdzającym znajomość tego języka co najmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy przy rekrutacji do Programu Doktorskiego UEK nie posiadali ww. potwierdzenia znajomości języka obcego są zobowiązani uzyskać takie potwierdzenie do czasu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora. Link do opisu procedury ubiegania się o stopień doktora: https://dr.uek.krakow.pl/program-doktorski/procedura-ubiegania-sie-o-stopien-doktora/

Opieka naukowa


Kandydaci dokonują wyboru jednej oferty opieki naukowej spośród propozycji zawartych w ofercie na semestr zimowy r.a. 2022/23 dla wybranej dyscypliny.

Kandydat powinien uzyskać od pracownika UEK, pod kierunkiem którego zamierza przygotować rozprawę doktorską, wstępną zgodę na objęcie funkcji opiekuna naukowego oraz akceptację przygotowanej przez kandydata propozycji badawczej.

Z ofertami opieki naukowej nad doktorantami w ramach poszczególnych dyscyplin można zapoznać się pod poniższymi linkami:

Ekonomia i finanse

Nauki o zarządzaniu i jakości

Nauki o polityce i administracji

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

W celu uzyskania formalnej zgody pracownika UEK na pełnienie funkcji opiekuna naukowego kandydat powinien przekazać swój identyfikator z systemu IRK UEK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). Każdy z kandydatów musi posiadać konto w systemie IRK (https://irk.uek.krakow.pl) wraz z wypełnionymi podstawowymi danymi (przynajmniej imię i nazwisko, adres e-mail). Po wejściu do systemu identyfikator jest dostępny w zakładce „Moje Konto”. Pracownik UEK, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji opiekuna naukowego po otrzymaniu ww. identyfikatora generuje w systemie PRK dokument ze zgodą. Następnie dokument ze zgodą (w formacie pdf) zostanie automatycznie przesłany na adres mailowy kandydata podany w formularzu zgłoszeniowy w IRK. Ww. zgodę kandydat dołącza do wniosku o przyjęcie do Programu Doktorskiego UEK w IRK.

Harmonogram rekrutacji


  • od 16 maja 2022 r. do 12 października 2022 r. możliwość konsultowania się z pracownikami UEK oraz uzyskania wstępnej zgody na objęcie opieką naukową kandydata (sposób kontaktowania się został wskazany przez poszczególnych pracowników w ofercie)
  • od 1 lipca 2022 do 12 października 2022 – uruchomienie systemu rekrutacji elektronicznej (IRK) na potrzeby kwalifikacji do Programu Doktorskiego UEK: rejestracja kandydatów i składanie elektronicznych wersji dokumentów za pośrednictwem IRK
  • informacja o przyjęciu do Programu Doktorskiego UEK – do 7 listopada 2022 r.

Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w Programie Doktorskim UEK


Wniosek w sprawie zakwalifikowania do udziału w Programie Doktorskim UEK wraz z elektronicznymi kopiami dokumentów przyjmowane są za pośrednictwem systemu Internetowa Rejestracja Kandydatów UEK (https://irk.uek.krakow.pl/).

Wniosek powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata, w tym: imię, (imiona), nazwisko, (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL albo w przypadku nieposiadania numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail;

2) określenie przez kandydata dyscypliny, w której zamierza ubiegać się o nadanie stopnia doktora;

3) zgodę pracownika naukowego na pełnienie funkcji opiekuna naukowego;

5) zaakceptowaną przez opiekuna naukowego propozycję badawczą (na wymaganym wzorze) w obszarze zgodnym z dyscypliną, w której kandydat zamierza ubiegać się o nadanie stopnia doktora;

6) elektroniczne kopie następujących dokumentów:

a) życiorysu,

b) odpisu dyplomu uzyskania stopnia magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego oraz suplement do dyplomu lub transkrypt ocen,

c) fotografii,

d) certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli dotyczy)*

*UWAGA! Zgodnie z polskim prawem (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn. zm.) stopień doktora może uzyskać osoba, która osiągnęła efekty uczenia się na poziomie 8 PRK, natomiast efekty uczenia się w zakresie znajomości jednego języka obcego nowożytnego zostały potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów potwierdzającym znajomość tego języka co najmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy przy rekrutacji do Programu Doktorskiego UEK nie posiadają ww. potwierdzenia znajomości języka obcego są zobowiązani uzyskać takie potwierdzenie do czasu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora.

f) potwierdzenia odbytych staży, doświadczenia w pracy akademickiej, prowadzenia wykładów gościnnych (jeśli dotyczy),

e) wykazu publikacji i ich kopii lub tekstu publikacji wraz z zaświadczeniem o przyjęciu do druku (jeśli dotyczy),

g) potwierdzenia wystąpień na konferencjach naukowych (jeśli dotyczy),

h) listu rekomendacyjnego od pracownika naukowego lub pracodawcy (jeśli dotyczy),

i) zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,

j) w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w języku obcym – certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego przynajmniej na poziomie B2 lub dokumentu potwierdzającego, że ukończone przez kandydata studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone były w języku obcym zgodnym z językiem, w którym prowadzony będzie Program Doktorski UEK.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne


Wysokość opłat za postępowanie związane z kwalifikowaniem kandydatów do Programu Doktorskiego UEK wynosi:

1) 400 zł w przypadku Programu Doktorskiego UEK w języku polskim,

2) 150 euro w przypadku Programu Doktorskiego UEK w języku obcym.

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do Programu Doktorskiego UEK w języku polskim należy wnieść po utworzeniu konta w systemie IRK i przed złożeniem kompletnego wniosku.

Dane do dokonania przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne do Programu Doktorskiego w języku polskim:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Adres banku: Alior Bank, ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa
Nr konta: 93 2490 0005 0000 4600 9102 9954
W tytule należy wpisać: „PD PL_opłata rekrutacyjna zima 2022_imię i nazwisko”

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do Programu Doktorskiego UEK w języku angielskimhttps://dr.uek.krakow.pl/doctoral-program/fees-cue-doctoral-program/

Propozycja badawcza


Propozycja badawcza, licząca 6-8 stron (bez strony tytułowej, spisu treści oraz bibliografii) powinna zawierać:
1) temat,
2) uzasadnienie wyboru propozycji badawczej,
3) odniesienie do szerszego kontekstu teoretycznego w oparciu o przegląd literatury,
4) sformułowanie celu badań, hipotez lub pytań badawczych,
5) przedstawienie źródeł informacji i metod badawczych,
6) prezentację planowanej procedury badawczej i spodziewanych rezultatów badań,
7) bibliografię, obejmującą prace, do których kandydat odwołuje się w przedkładanej propozycji badawczej.

WZÓR PROPOZYCJI BADAWCZEJ

Tematyka przygotowanej przez kandydata propozycji badawczej powinna być zgodna z dyscypliną, w której kandydat zamierza ubiegać się o nadanie stopnia doktora.

UWAGA!!! Propozycja badawcza nie spełniająca wymogów określonych w wymaganym wzorze nie będzie rozpatrywana.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego


Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczani są jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletny i prawidłowy wniosek wraz z elektronicznymi kopiami dokumentów wskazanymi we wniosku oraz uiścili w terminie opłatę za postępowanie związane z kwalifikowaniem kandydatów do Programu Doktorskiego UEK.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) ocena propozycji badawczej kandydata,

2) ocena punktowa wniosku kandydata z uwzględnieniem pozostałych kryteriów,

3) decyzja o akceptacji wniosku oraz wskazanie opiekuna naukowego lub decyzja o braku akceptacji wniosku.

Ocena propozycji badawczej kandydata dokonywana jest przez dwóch niezależnych recenzentów wskazanych przez Radę Naukową Szkoły Doktorskiej. Jako ostateczną ocenę przyjmuje się średnią arytmetyczną z tych dwóch ocen. Każdy z recenzentów ocenia propozycję badawczą w skali od 0 do 18 punktów. Jeżeli różnica ocen będzie większa niż 5 pkt., wówczas ocena ostateczna propozycji badawczej dokonywana jest w trakcie posiedzenia Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK.

Oprócz propozycji badawczej ocenie podlegają następujące dodatkowe elementy potwierdzone zaświadczeniami/certyfikatami:

1) odbyte staże, doświadczenie w pracy akademickiej, wykłady gościnne [0-2 pkt.]

2) publikacje naukowe – autorstwo lub współautorstwo: książki, artykułu naukowego, referatu opublikowanego w materiałach konferencyjnych, ekspertyzy, doniesienia naukowego. Ocena będzie obejmować rangę publikacji oraz ujęcie ich w wykazach, o których mowa w art. 267 ust.3 Ustawy [0-5 pkt.]

3) wystąpienia na konferencjach naukowych [0-1 pkt.]

4) znajomość języków obcych, na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 potwierdzona certyfikatami:

a) w przypadku kandydatów ubiegających się o zakwalifikowanie do udziału w Programie Doktorskim UEK prowadzonym w języku polskim: – znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym: [0-2 pkt.]
znajomość kolejnych języków obcych: [0-1 pkt.]

b) w przypadku kandydatów ubiegających się o zakwalifikowanie do udziału w Programie Doktorskim UEK prowadzonym w języku obcym:

-znajomość języka obcego różnego od języka, w którym prowadzony jest Program Doktorski UEK i różnego od języka polskiego na poziomie B2 lub wyższym: [0-2 pkt.]

-znajomość kolejnych języków obcych różnych od języka, w którym prowadzony jest Program Doktorski UEK i różnych od języka polskiego: [0-1 pkt.]

c) list rekomendacyjny (od pracownika naukowego lub pracodawcy): [0-1 pkt.]

Maksymalna łączna liczba punktów, którą może uzyskać kandydat w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 30.

Do udziału w Programie Doktorskim UEK kwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskali w postępowaniu kwalifikacyjnym co najmniej 15 punktów i których propozycja badawcza została oceniona na co najmniej 10 punktów.

Decyzję dotyczącą akceptacji wniosku kandydata o umożliwienie rozpoczęcia procesu ubiegania się o nadanie stopnia doktora poprzez udział w Programie Doktorskim UEK podejmuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEK na podstawie oceny dokonanej w pierwszych dwóch etapach postępowania kwalifikacyjnego. Jednocześnie Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEK podejmuje decyzję o wyznaczeniu opiekuna naukowego dla kandydata.

Od decyzji przysługuje kandydatowi prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy składane do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.